Uroloogide Seltsi põhikiri

I. Üldsätted.

l. Eesti Uroloogide Selts ( edaspidi “selts” ) on sõltumatu, vabatahtlik, mittetulunduslik ühendus, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja seltsi põhikirjast.

Selts asub aadressil EE2400 Tartu, Puusepa 8.

2. Põhikirja registreerimisest alates omab selts juriidilise isiku õigused. Seltsil on oma rekvisiidid ja sümboolika.

3. Seltsi eesmärkideks on uroloogia arendamine Eestis, uroloogia-alase täiendõppe ja teadustöö koordineerimine ning uroloogide omavahelise suhtlemise ja koostöö edendamine.

4. Oma eesmärkide taotlemiseks selts:

4.1. Koondab urolooge ning juriidilisi ja füüsilisi isikuid, kes oma tegevusega võtavad osa seltsi ülesannete täitmisest.

4.2. Korraldab koosolekuid, seminare, konverentse ning muid teaduslikke ja populaarteaduslikke üritusi.

4.3. Teeb koostööd teiste seltsidega, organisatsioonide ja ettevõtetega, teadusasutustega ning kõrgkoolidega kodu-ja välismaal.

4.5. Koostab ja annab välja erialaseid teaduslikke ja populaarteaduslikke trükiseid.

5. Seltsil on 6igus:

5.1. Omada ruume ja teha finantsoperatsioone.

5.2. Sõlmida lepinguid juriidiliste-ja eraisikutega.

5.3. Taotleda ja määrata toetusi, stipendiume ja auhindu oma liikmetele.

II. Seltsi liikmed.

6. Seltsil liikmeskonna moodustavad täisliikmed, seeniorliikmed, noorliikmed, kaasliikmed, auliikmed ja toetajaliikmed. Seltsi liikmeks kandideerijad esitavad seltsi juhatusele kirjaliku sooviavalduse ja elulookirjelduse.

6.1. Täisliikmeks võib olla valitud uroloogi kutset omav arst.

6.2. Seeniorliikmeks võib olla pensionile siirdunud seltsi täisliige.

6.3. Noorliikmeks võib olla valitud arst-resident.

6.4. Kaasliikmeks võib olla valitud teise meditsiinieriala spetsialist või mittemeedik, kes on kaasa aidanud seltsi eesmärkide taotlemisel.

6.5. Auliikmeks võib olla valitud isik, kellel on erilised teened seltsi ees. Auliikme kandidaadi esitab seltsi juhatus ning kinnitab seltsi üldkoosolek.

6.6. Toetajaliikmeks võivad olla valitud juriidilised isikud, kes aitavad kaasa seltsi eesmärkide teostamisele.

7. Seltsi liikmetel on õigus:

7.1. Võtta osa seltsi poolt korraldatud üritustest.

7.2. Võtta osa seltsi üldkoosolekul seltsi tegevusega seotud küsimuste arutamisest ja teha ettepanekuid seltsi töö korraldamise kohta.

7.3. Seltsist välja astuda oma kirjaliku avalduse põhjal.

8. Hääleõigust omavad seltsi täisliikmed.

9. Seltsi täisliikmel on õigus valida ja olla valitud seltsi juhatusse või revidendiks.

10.Seltsi liige on kohustatud:

10.1. Järgima seltsi põhikirja ning üldkoosoleku ja seltsi juhatuse otsuseid.

10.2. Õigeaegselt tasuma seltsi liikmemaksu. Liikmemaksu mittetasumisel kahe kalendriaasta vältel, arvatakse seltsi liige automaatselt seltsist välja.

11. Seltsi täisliige on kohustatud üks kord aastas esitama seltsi juhatusele aruande oma erialase praktilise töö, täienduste ja publikatsioonide/ettekannete kohta.

III. Seltsi struktuur ja juhtimine.

12. Seltsi kõrgeimaks organiks on seltsi üldkoosolek. Üldkoosolekute vahelisel perioodil juhib seltsi tööd juhatus.

13. Seltsi üldkoosolek:

13.1. Toimub üks kord kvartalis ja on otsustusvõimeline 50% täisliikmete kohalolekul.

13.2. Üldkoosolekut juhatab seltsi esimees, tema äraolekul kohalviibiv juhatuse liige. Vajadusel võib koosoleku juhataja valida seltsi täisliikmete hulgast.

13.3. Üldkoosolekut protokollib seltsi sekretär, tema äraolekul üldkoosoleku poolt valitud seltsi täisliige.

13.4. Võtab vastu põhikirja või teeb muudatused selles.

13.5. Valib seltsi juhatuse, esimehe ja revidendi kolmeks aastaks.

13.6. Otsustab juhatuse arvulise koosseisu

13.7. Määrab liikmemaksu suuruse ja tasumise korra.

13.8. Võtab vastu uusi seltsi liikmeid.

13.9. Kuulab ära ja kinnitab juhatuse ning revidendi aruanded.

13.10. Valib oma esindaja(d) erinevatesse organisatsioonidesse.

13.11. Määrab seltsi juhatuse ettepanekul oma liikmetele toetusi, stipendiume ja auhindu.

14. Seltsi üldkoosoleku otsused, mis puudutavad juhatuse, esimehe ja revidendi valimisi, täisliikmete vastuvõttu seltsi ja väljaheitmist seltsist võetakse vastu kinnisel hääletusel 3/4 kohalviibivate täisliikmete poolthäälega.

Seltsi põhikiri või muudatused selles võetakse vastu lahtisel hääletusel 3/4 kohalviibivate täisliikmete poolthäälega.

Muud seltsi üldkoosoleku otsused võetakse vastu lahtisel hääletusel kohalviibivate täisliikmete liht-hääleenamusega.

15. Seltsi juhatus:

15.1. Juhib seltsi tööd ja koostab tegevuskava.

15.2. Esitab seltsi üldkoosolekule ükskord aastas aruande seltsi tegevusest.

15.3. Käsutab seltsi raha ning peab arvestust seltsi rahaliste vahendite ja muu vara kohta.

15.4. Määrab seltsi laekuri.

15.5. Taotleb seltsi nimel toetusi, stipendiume ja auhindu seltsi liikmetele.

15.6. Valmistab ette, kutsub kokku ja viib läbi seltsi töökoosolekud vähemalt neli korda aastas.

15.7. On kohustatud kokku kutsuma erakorralise üldkoosoleku vähemalt l/3 seltsi täisliikmete nõudmisel.

16. Seltsi juhatuse koosoleku kutsub kokku esimees või tema kohusetäitja vastavalt vajadusele.

17. Seltsi juhatuse koosolek on otsustusvõimeline 2/3 liikmete kohalolekul.

18. Seltsi revident kontrollib seltsi finantstegevust ning esitab vastava aruande üldkoosolekule üks kord aastas.

19. Seltsi laekur teostab juhatuse korraldusel finantsoperatsioone, peab arvestust liikmemaksude laekumise üle ning vastutab rahaliste dokumentide korrasoleku eest.

IV. Seltsi vahendid.

20. Seltsi rahalised vahendid ja muu vara moodustavad liikmemaksud, vabatahtlikud annetused seltsile ja muud seadusega lubatud tuluallikad.

21. Seltsi rahalised vahendid säilitatakse pangas.

22. Seltsi raha väljastatakse pangast allkirja-õiguslikele isikutele, kelleks on seltsi esimees ja laekur.

V. Seltsi tegevuse lõpetamine.

23. Seltsi tegevus lõpetatakse üldkoosoleku otsuse alusel. Kõik seltsi tegevuse lõpetamisega seotud küsimused lahendab seltsi üldkoosoleku poolt moodustatud komisjon.

Seltsi tegevuse võib lõpetada ka seltsi kõrgemalseisev organ vastavalt “Mittetulundusühingute ja nende liitude seaduse” §28-33 sätetele.